Privacyverklaring

Reumabond.nl gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen ten behoeve van de uitvoering van onze taken;
  • geheim houden;
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.

U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website(s) van Reumabond.nl. Reumabond.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Reumabond.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om te analyseren hoe u onze website(s) gebruikt om daarmee deze website(s) te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Voor analysedoeleinden maken wij op de website van Reumabond.nl gebruik van Google Analytics. Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen:

  • wij hebben Google géén toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
  • wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • de laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd;
  • wij gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere Google diensten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Reumabond.nl bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding

Reumabond.nl zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Reumabond.nl fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Reumabond.nl maakt gebruik van beveiligde servers die uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u via onze online formulieren invult worden versleuteld verzonden.

Delen met anderen

Reumabond.nl verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reumabond.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving.

De website van Reumabond.nl maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies toe om het gebruik van de website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Zie hiervoor het gestelde hierboven onder Google Analytics.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren en te verstrekken.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan kunnen geven.

Ook als u ons vraagt om u niet meer te benaderen met marketingboodschappen, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Verzoeken om inzage, aanpassing of verwijdering zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek mailen of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De klachtoptie staat prominent op de website van de Autoriteit vermeld.

Heb je nog vragen n.a.v. dit artikel? Neem dan contact met ons op.